Regulamin uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2022

I. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2022.

Organizatorem Igrzysk Wolności jest Fundacja Liberte!, ul. Zaolziańska 63, 93 – 539 Łódź, Polska, NIP: 7292626565, KRS: 0000284368.

II. Zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2022 cz. I

1. Udział w Igrzyskach Wolności 2022 jest płatny, wymagana jest rejestracja:

1. Karnet trzydniowy – wielowymiarowe doświadczenie wirtualne i realne – 90 zł

W ramach karnetu oferujemy: 

wstęp na całe trzydniowe wydarzenie w przestrzeni konferencyjnej

Uwaga! W przypadku, w którym przepisy bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19 uniemożliwią organizację wydarzenia z udziałem publiczności lub wymuszą znaczące ograniczenie liczby uczestników wydarzenia, Organizator poinformuje osoby, które nie uzyskają wstępu na teren obiektu drogą mailową. Osobom, które zakupiły uprzednio bilet wstępu na forum, Organizator zapewni zwrot środków. W przypadku takich ograniczeń decydować będzie kolejność zakupu biletu.

2. Karnet VIP  – 500 zł

W ramach karnetu VIP oferujemy:

karnet trzydniowy umożliwiający wstęp do centrum konferencyjnego, a w przypadku wystąpienia ograniczeń co do ilości uczestników, wynikających z obostrzeń pandemicznych – także pierwszeństwo wejścia do centrum konferencyjnego, dostęp do strefy cateringowej w czasie wydarzenia. 

Uwaga! W przypadku, w którym przepisy bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19 uniemożliwią organizację wydarzenia z udziałem publiczności lub wymuszą znaczące ograniczenie liczby uczestników wydarzenia, Organizator poinformuje osoby, które nie uzyskają wstępu na teren obiektu drogą mailową. Osobom, które zakupiły uprzednio bilet wstępu na forum, Organizator zapewni zwrot środków. W przypadku takich ograniczeń decydować będzie kolejność zakupu biletu.

2. Bilety można kupić online poprzez stronę: www.sklep.liberte.pl.

3. Organizator nie gwarantuje miejsc na wszystkich elementach programu, obowiązuje kolejność zajmowania miejsc.

4. Wstęp na niektóre elementy programu może być dostępny tylko na zaproszenia.

5. Możliwość zakupu karnetów w recepcji imprezy w dniach trwania wydarzenia, będzie zależna od liczby sprzedanych biletów online.

6. Organizator rezerwuje sobie pulę biletów bezpłatnych dla partnerów oraz wybranych grup.

7. Wstęp na teren wydarzenia dla uczestników w edycji 2022 będzie możliwy tylko w przypadku:

a) dobrowolnego oświadczenia o pełnym zaszczepieniu przeciw Covid-19 jedną ze szczepionek zatwierdzonych przez Europejską Agencję Leków na dzień 10.09.2022 (online lub przy wejściu na teren budynku),

lub

b) okazaniu negatywnego wyniku certyfikowanego testu na Covid-19 wykonanego w ciągu 48 godzin przed wejściem na teren wydarzenia, 

8. Na terenie budynku obowiązuje noszenie maseczek. 

9. W przypadku, w którym przepisy bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19 wymuszą dalsze znaczące ograniczenie liczby uczestników wydarzenia Organizator poinformuje osoby, które nie uzyskają wstępu na teren obiektu drogą mailową. Osobom, które zakupiły uprzednio bilet wstępu na forum, Organizator zapewni zwrot środków. W przypadku takich ograniczeń decydować będzie kolejność zakupu biletu.

10. Z wyłączeniem sytuacji które uniemożliwiają realizację usługi wynikającej z zakupu biletu, bilety są bezzwrotne.  

11. Wstęp bezpłatny, za okazaniem stosownych dokumentów, przysługuje:

a) dzieciom do 12 roku życia,

b) uchodźcom z Ukrainy, po rejestracji i odebraniu bezpłatnej wejściówki poprzez e-sklep www.sklep.liberte.pl

III. Zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2022 cz. II

1. Uczestnicy zobowiązani są do spokojnego i kulturalnego zachowania podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do niepodejmowania kroków i zachowania, które mogą przeszkodzić w prowadzeniu spotkań, dyskusji oraz koncertów. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z Igrzysk osób, których zachowanie według Organizatora uniemożliwia harmonijne prowadzenie wydarzenia i stanowi przeszkodę dla innych uczestników oraz bezpieczeństwa imprezy.

2. Ewentualny dojazd i zakwaterowanie pozostają w gestii uczestników (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych indywidualnie z organizatorem).

3. Uczestnicy wydarzenia udzielą zgody na wykorzystanie ich wizerunku, jako uczestników wydarzenia na fotografiach oraz filmach realizowanych w czasie Igrzysk dla potrzeb Organizatora oraz partnerów wydarzenia.

4. Uczestnicy wydarzenia wraz z rejestracją i zakupem biletu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Fundację Liberte!, wysyłanie im informacji o wydarzeniu, jak również o innych projektach Fundacji Liberte!

5. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych (z wyjątkiem zakupionego w wyznaczonych punktach w miejscu organizacji wydarzeń) oraz środków odurzających.

6. Uczestnictwo przyznawane jest personalnie i nie można odstąpić miejsca na imprezie innej osobie bez zgody Organizatora.

7. Organizator, podczas części spotkań zapewnia tłumaczenia symultaniczne. W ramach usługi wypożycza odbiorniki i słuchawki do tłumaczeń symultanicznych. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za odbiornik, który pobiera w stanie bardzo dobrym. W przypadku niezwrócenia odbiornika, Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za jego zgubienie, zgodnie z cennikiem odbiornik 1200 zł + słuchawki 50 zł. Rekompensata za zgubiony lub zniszczony odbiornik przyjmowana jest wyłącznie w formie finansowej. Dla odbiorników lub słuchawek zniszczonych lub uszkodzonych np. połamanych, stosowany jest cennik jak wyżej.

IV. Igrzyska Wolności w dobie pandemii.

1. Igrzyska Wolności oraz zasady uczestnictwa w wydarzeniu będą aktualizowane na bieżąco zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury związanymi z przeciwdziałaniem Covid-19.

2. Organizator zastrzega możliwość realizacji części wydarzenia w trybie online na życzenie prelegentów.

3. Wydarzenie będzie transmitowane online bez konieczności rejestracji lub zakupu biletu. Szczegóły dotyczące transmisji będą opublikowane przed wydarzeniem.

4. O zasadach wstępu do budynku konferencyjnego informuje paragraf II.7. regulaminu. 

V. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez specjalnych podczas Igrzysk, gdzie obowiązywać będą oddzielne zaproszenia.

2. Program wydarzenia może ulec zmianie w trakcie przygotowań, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania części elementów programu.

3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator zwróci wówczas równowartość opłaconych biletów wstępu.

4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników.

5. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje możliwości wstępu na wszystkie wydarzenia podczas Igrzysk z racji na wielkość poszczególnych pomieszczeń i lokali, w których odbywać się będą wydarzenia. W takim przypadku decydować będzie kolejność przychodzenia uczestników na miejsce, w którym odbędzie się dane wydarzenie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny, wpłacone środki za karnet zostaną wówczas zwrócone.

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Współorganizator

Partnerzy wspierający

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy idei

Partner networkingu

Partner wydawniczy

Partnerzy medialni

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: ALT:WORK

Organizatorzy wydarzenia towarzyszącego:

Zapisz się na Newsletter